• Rotulos academias
 • Rotulacion Vehículos
 • Rotulación en vinilo

Zona Imagen de Iberpress


Plaques de senyalització

És molt important, a més d'obligatori, que l'empresari senyalitzi el lloc de treball o local comercial per complir el RD 314/2006 per a la senyalització de seguretat i salut en el treball.

DEFINICIONS

Hi ha molts tipus de senyals que estan dividides en grups. Avui parlarem de les més conegudes:

 

 • Senyal de prohibició: És el senyal que ens prohibeix que fem alguna cosa que pugui provocar un perill.
 • Senyal d'advertència:És la que ens avisa d'un risc.
 • Senyal contra incendis: És el senyal relativa als equips contra incendis.
 • Senyal de salvament: És el senyal que ens indica les sortides de socors, el primer auxili o els dispositius de salvament.

Aquests senyals criden l'atenció dels treballadors o persones que ocupin el local sobre els riscos, perills, prohibicions o obligacions que hi ha.

CRITERIS D'UTILITZACIÓ

L'elecció del tipus de senyal, del nombre i l'emplaçament serà les més adequada tenint en compte:

 1. La característica del senyal.
 2. Tots aquells riscos que calgui senyalitzar.
 3. Els metres quadrats.
 4. El nombre de persones que poden estar dins d'aquests metres quadrats.

TIPOLOGIA DELS SENYALS

Senyals de prohibicióSenyals de prohibició:

La seva forma és rodona. El fons és blanc, el pictograma negre, banda (ha de ser transversal descendent d'esquerra a dreta, travessant el pictograma a 45º respecte a l'horitzontal) i vores vermells. El color vermell ha de cobrir, com a mínim, el 35% de la superfície del senyal.

Senyals de prohibicióSenyals d'advertència:

La forma és triangular. Pictograma negre amb el fons groc (el groc ha de cobrir com a mínim el 50% de la superfície total del senyal). Vores negres. Hi ha una excepció, que és el senyal d'advertència de matèries nocives o irritants en les que el fons ha de ser taronja, no groc per diferenciar d'altres senyals utilitzades per a la regulació del trànsit per carretera.

Senyals contra incendisSenyals contra incendis:

Forma rectangular o quadrada. Pictograma i vores foto luminiscents sobre fons vermell. El vermell cobrirà com a mínim el 50% de la superfície del senyal.

Senyal de salvament o socorsSenyal de salvament o socors::

Forma rectangular o quadrada. Picto i vora foto luminiscents sobre fons verd. El verd ha de cobrir, com a mínim, el 50% del senyal.

 

 

 

SENYALS LLUMINOSOS I ACÚSTICS

Característiques i requisits dels senyals lluminososs

 1. La llum emesa pel senyal ha de provocar un contrast apropiat respecte a l'entorn, segons les condicions d'ús previstes. La seva lluminositat ha d'assegurar la seva percepció, sense que enlluerni.
 2. La superfície lluminosa d'un senyal pot ser uniforme, o portar un pictograma d'un altre color.
 3. Si un dispositiu pot emetre un senyal tant contínua com intermitent, el senyal intermitent s'usarà per a indicar, pel que fa a la contínua, un major grau de perill o major urgència de l'acció que es demana.
 4. No es poden usar alhora dues senyals lluminosos que puguin portar a confusió, ni un senyal lluminós prop d'una altra emissió lluminosa si no són molt diferents.
 5. Els dispositius d'emissió de senyals lluminosos que s'usen en casos de perill greu, han de revisar periòdicament o han d'incorporar una llum auxiliar.

Característiques i requisits dels senyals acústics

 1. El senyal acústic haurà sonar per sobre de la resta de sons ambientals, sense arribar a molestar. Si el so general és molt elevat, no s'han d'utilitzar senyals acústics.
 2. El to, intensitat i intervals, quan siguin senyals intermitents, han de poder identificar clarament davant d'altres senyals acústiques que pogués haver-hi.
 3. En el cas que el perill sigui més gran, el so ha de ser amb un to i intensitat variables, per poder-les distingir dels senyals acústics normals.
 4. El so d'un senyal d'evacuació ha de ser continu.

Siguenos en:

Comparte


Envia un missatge